فایل های دسته بندی نساجی - صفحه 1

بافت هندسی - 003

طرح بافت هندسی ، فرش و قالیچه ، گلیم ، پارچه بافی ، چاپ دیجیتالی کاشی و سرامیک

قیمت : 150,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح بافت هندسی شطرنجی شماره -002

کاربر : صنایع دستی ، صنایع تولیدی ، هنری های دیجیتال

قیمت : 200,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بافت-001

طرح بافت مورد استفاده در طرح های نساجی - پارچه ، فرش ، گلیم و موارد دلخواه برای تولید کنندگان یا موارد مصرف برای هنرمندان

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل